Hyltebruks Kyrka - ca 1940

hyky600.jpg (23561 bytes)

tillbaka