Samrealskolan - ca 1940

hyrebi600.jpg (47892 bytes)

tillbaka